{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=339","@type":"skos:Concept","skos:prefLabel":{"@language":"pl","@value=":"majolika"},"skos:inScheme":"http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl","dct:created":"2013-11-19 11:39:40","skos:scopeNote":[{"@lang":"pl","@value":"majolika [w\u0142.], nazwa fajans\u00f3w produkowanych we W\u0142oszech XIV\u2013XVII w. (Faenza, Orvieto, Savona); powsta\u0142a pod wp\u0142ywem ceramiki wschodniej; z majoliki wyrabiano g\u0142\u00f3wnie bogato zdobione naczynia. [E PWN]"}],"skos:broader":["http:\/\/digizaurus.nmm.pl ; email:digimuz@nmm.pl?tema=332"]}